Zebranie roczne właścicieli – zapraszamy.

Zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku (Dz.U. 1994 Nr 85 poz. 388 z późniejszymi zmianami) Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „Ogrody Ochota – Aleja Krakowska 291” przy Alei Krakowskiej 291 w Warszawie (02-133) zwołuje zebranie ogółu właścicieli lokali.

Termin zebrania: 26 marca 2018 roku (poniedziałek), godzina 18:00

Miejsce zebrania: Zespół Szkół Nr 26 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 przy ul. Urbanistów 3 w Warszawie, sala  nr 311

Uprzejmie prosimy Właścicieli o zabranie ze sobą dokumentów tożsamości a pełnomocników Właścicieli dodatkowo o zabranie pisemnych pełnomocnictw (wzór w załączeniu do zawiadomienia, strona 27).

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zabrania i protokolanta.
 3. Odczytanie i przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty za rok 2017.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Wspólnoty za rok 2017.
 6. Dyskusja i głosowanie uchwał:
 7. Uchwała Nr 2 / 2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za rok 2017
 8. Uchwała Nr 3 / 2018 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej za rok 2017
 9. Uchwała Nr 4 / 2018  w sprawie przyjęcia Planu Finansowo-Gospodarczego 2018 za lokale mieszkalne i usługowe
 10. Uchwała Nr 5 /2018 w sprawie przyjęcia Planu Finansowo-Gospodarczego 2018 za lokal niemieszkalny – garaż podziemny wielostanowiskowy
 11. Uchwała Nr 6 /2018 w sprawie zwiększenia budżetu na wykonanie połączenia drogowego wjazdu do garażu podziemnego od strony al. Krakowskiej
 12. Uchwała Nr 7 /2018 w sprawie naliczania ustawowych odestek za zwłokę w płatności właścicieli lokali, pokrywania kosztów windykacji i postępowań sądowych oraz kolejności pokrywania zobowiązań przez właścicieli lokali
 13. Uchwała Nr 8 /2018 w sprawie pozwolenia na wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych i w częściach wspólnych budynku położonego przy Al. Krakowskiej 291 w Warszawie, wykonywanego raz na 5 lat, zgodnie z art. 62 Ustawy Prawa Budowlanego
 14. Uchwała Nr 9/2018 W sprawie zatwierdzenia regulaminu praw i obowiązków związanych z instalacjami technicznymi nieruchomości – „Ogrody Ochota – Aleja Krakowska 291” w Warszawie
 15. Dyskusja na temat sytuacji firmy FROST Sp. z o.o.
 16. Monitoring
 17. Wolne wnioski, dyskusja.
 18. Zamknięcie zebrania