Jak zapewne wiecie, dnia 29.03.2016 odbyło się zebranie właścicieli lokali w Naszej wspólnocie mieszkaniowej. Pragniemy przybliżyć przebieg zebrania osobom, które nie mogły w nim uczestniczyć.

Burzliwe rozpoczęcie…

Na zebraniu stawili się właściciele reprezentujący ok. 10% udziałów. Na zebraniu nie pojawił się żaden pełnomocnik zarządcy wspólnoty. Jedyna osoba reprezentująca na codzień zarządce, reprezentowała na zebraniu dewelopera. Osoba ta poinformowała również, że nie posiada już pełnomocnictwa na reprezentowanie zarządu. Administracja nie została poinformowana o odwołaniu pełnomocnika, jak również nie potrafiła podać kontaktu do zarządu, innego niż adres korespondencyjny. Administracja, nie dysponowała pełnomocnictwem od zarządu, do przeprowadzenia zebrania.

Zebranie zostało rozpoczęte przez administrację (administrator/księgowa), z pogwałceniem prawa właścicieli do wyboru przewodniczącego oraz protokolanta zebrania, jak również bez możliwości wprowadzenia jakichkolwiek zmian w porządku zebrania. Po zgłoszeniu protestu ze strony mieszkańców, przedstawiciel firmy administrującej poinformował, że jeżeli właściciele nie są „zadowoleni” z zasad prowadzenia zebrania, to administracja może je natychmiast zakończyć. Szczęśliwie, obecna na zebraniu Pani notariusz, przytoczyła odpowiednie przepisy, zmuszając administracje do umożliwienia mieszkańcom, głosowania nad wyborem przewodniczącego oraz protokolanta. Przypominamy, że podobnie odbyło się to również w zeszłym roku, niestety wtedy nie udało nam się powołać swojego przewodniczącego. Przewodniczący zebrania, wybrany został jednogłośnie.

Zmiana porządku zebrania i uchwały

Wolą mieszkańców do porządku zebrania wprowadzono projekty uchwał dotyczące:

  • zmiany sposobu zarządzania, odwołujące obecny zarząd i powołujące zarząd właścicielski,

  • wyboru członków zarządu, spośród właścicieli lokali,

Na członków zarządu właścicielskiego zgłosiło się 5 osób. Do zbierania pełnomocnictw służących do głosowania wyłącznie nad powyższymi uchwałami, powołana została komisja skrutacyjna, składająca się z reprezentantów każdej z klatek.

Część Techniczna

Administrator jak i pełnomocnik dewelopera, w chwili zebrania nie posiadali wiedzy na temat czynności podejmowanych w celu uruchomienia nieczynnej bramy garażowej. Administrator potwierdził również, że nie posiada jednego rejestru usterek zgłoszonych do dewelopera. Administrator nie potrafił wyjaśnić, czemu wskazane przez właścicieli usterki, nie zostały uwzględnione w protokole sporządzonym podczas ostatniego przeglądu budynku, obejmującego rękojmię deweloperską. Administrator twierdził, że usterki te zostały zgłoszone, ale nie potrafił jednocześnie wskazać dokumentu, w którym byłyby one wykazane, ani też korespondencji do dewelopera, w której byłaby mowa o tych usterkach.

Sprawozdanie finansowe

Księgowa firmy administrującej, przedstawiając sprawozdanie finansowe za rok 2015, poinformowała o zadłużeniu firmy Frost względem wspólnoty, sięgającym na ostatni dzień roku rozliczeniowego, ok 150 tys. złotych,. Poinformowała również, że od zadłużenia nie były naliczane odsetki, jak również nie zostały podjęte żadne działania, poza kontaktem z dłużnikiem, w celu przyspieszenia odzyskania długu.Księgowa zobowiązała się również, do udostępnienia na stronie administracji treści porozumienia zawartego z deweloperem, w sprawie spłaty zadłużenia.

10.04.2015 – Na stronie administracji nie udostępniono dokumentu, będącego porozumieniem pomiędzy zarządem wspólnoty a deweloperem. Udostępniony dokument jest w naszej ocenie mało czytelny merytorycznie, ze względu chociażby na brak adresata. Jest on prośbą przelania części zadłużenia na rzecz wspólnoty.

Zakończenie zebrania

Przybyli właściciele oddali głosy na uchwały dotyczące zmiany zarządu oraz wyborze jej członków. W związku z wagą zarzutów wobec zarządcy i administracji, zgromadzeniu powzięli decyzję o odroczeniu głosowania nad pozostałymi uchwałami, do momentu ustanowienia nowego zarządu.